SigneKarenDørheim Signe Karen Dørheim (psykiater, Phd)

Signe Karen Dørheim har jobbet som allmennpraktiker og helsestasjonslege i Norge, deretter var hun 3 år i Nepal, hvor hun hadde samfunnsmedisinske og primærmedisinske oppgaver, inkludert tilsyn og opplæring i mor/barn helse på landsbygda. Dette ble et forskningsprosjekt som resulterte i to artikler om forekomst og risikofaktorer for fødselsdepresjon blant Nepalske kvinner. I 2010 ble hun psykiater. I 2009 disputerte hun for PhD graden ved Universitetet i Bergen i 2009 over temaet: Depression and sleep in the postnatal period – A study in Nepal and Norway. Fra 2011 har hun deltatt som epidemiologisk forsker i Akerhus Birth Cohort studien (ledet av Prof. Malin Eberhard-Gran), og spesielt sett på sammenhenger mellom søvn, insomni og depresjon i svangerskapet og etter fødselen. Hun jobber nå klinisk som overlege ved Sandnes DPS poliklinikk for voksne, og har også 20% forskerstilling ved DPSet.


MeretheVinter Merethe Vinter, kaserer, (MEd, Sundhedsplejerske)

Merethe Vinter har siden 1999 i mange år arbeidet med utvikling av sundhedsplejerskeindsatsen i perinatalperioden. Fra 2007 har hun arbeidet med å utvikle en model til sårbare førstegangsfødende forældre og deres barn, som heter ”Familien I Vækst”, en del av Dialogprojektets effektevaluering (2008-12) gennemført i samarbejde med Servicestyrelsen og det Nationale Institut for Velfærd – SFI. Fokus har vært opsporing og intervention til forældre ramt af fødselsdepression og angst. Hun har hatt temadager rundt omkring i Danmark, samt deltaget i psykiatrifondens tværfaglige temadag herom. Hun er også ekstern underviser på sundhedsplejerskeuddannelsen i EPDS-metoden. I 2012 skrev hun et kapitel i antologien ”Fødselsdepression – der er hjælp at få”.


MalinEberhard-Gran Malin Eberhard-Gran, styremedlem (Professor, dr.med)

Malin Eberhard-Gran er spesialist i samfunnsmedisin og professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning ved det medisinske fakultet, UiO. Hun jobbet som allmennlege og i kommunehelsetjenesten i flere år før hun begynte å forske. Hun forsvarte en doktorgrad om depresjon hos nybakte mødre i 2003 og var deretter postdoc-stipendiat på Folkehelseinstituttet i 3 år. Hun har siden 2007 vært tilknyttet kompetansesenteret for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus, i tillegg til folkehelseinstituttet. Hun er opptatt av svangerskapsrelatert helse, og har vært initiativtaker og prosjektleder for flere større populasjonsbaserte undersøkelser, blant annet en oppfølgingsstudie av 4000 gravide og nybakte mødre på Akershus universitetssykehus (the Akershus Birth Cohort). Hun har vært særlig opptatt av å forbedre helsetjenestetilbudet ute i kommunene for gravide og nybakte mødre og har fungert som rådgiver ved utformingen av flere nasjonale retningslinjer. Formidling av kunnskap har også blitt foretatt gjennom rådgiving til SH-dir og HOD. Hun ble nylig utnevnt som rådgiver for ROAMER (Roadmap for Mental Health Research in Europe), finansiert av EU-kommisjonen. Dette arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 2014 og vil få betydning for de strategiske satsninger som gjøres innen psykisk helse i det nye rammeprogrammet for helseforskning i EU (Horizon 2020) fra 2014. Hun er aktiv deltaker på fagkonferanser, mye brukt som foredragsholder og har også publisert populærvitenskapelige skriftlige arbeider, gjennom intervjuer, kronikkskriving, radio og tv. Hun har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler, hatt over 100 publiserte presentasjoner fra vitenskapelige kongresser, skrevet flere bokkapitler, i tillegg til en bok.


KariGlavin Kari Glavin, styremedlem (helsesøster, Phd)

Kari Glavin er utdannet sykepleier og helsesøster med tilleggsutdanning i pedagogikk og administrasjon. Hun har hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Women with postpartum depression – an early identification and intervention study». Hun har vært leder for Utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune, har skrevet flere lærebøker, er en aktiv forsker og har publisert i internasjonale i fagfellevurderte tidsskrifter, både om temaet barseldepresjon og andre temaer relatert til barseltiden. Hun arbeider nå som studieleder for master og videreutdanninger ved Høyskolen Diakonova.


Kari Slinning bilde 1 Kari Slinning (psykolog, Phd)

Kari Slinning er utdannet psykolog i 1991 og tok doktorgraden i psykologi i 2004 ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn eksponert for rusmidler i fosterlivet. Hun er nå seksjonsleder for tjenesteutvikling og forskning ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør, Norge. Faglige hovedinteresser er utviklingspsykologi med en spesiell interesse for rusproblematikk og psykiske helse i perinatalfasen og forhold som påvirker foreldre-barn relasjonen og barnets utvikling. Kari Slinning er involvert i en rekke forskningsprosjekter innen disse temaene. De siste årene har Slinning jobbet mye med intervensjoner som Circle of Security (COS) og the Newborn behavioral Observation (NBO). Hun er sertifisert i begge metodene og arbeider nå spesielt mye med opplæring, implementering og forskning på NBO.


GroVatneBrean Gro Vatne Brean, informasjonsansvarlig, (spesialist i klinisk psykologi)

Gro Vatne Brean har siden studietiden arbeidet klinisk med svangerskap, barsel, sped- og småbarnstid, innenfor BUP, barnevern og voksenpsykiatri. Nå arbeider hun terapeutisk med gravide, sped og små ved Institutt for Tokologi og familiepsykologi, og er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for spedbarns og småbarns psykiske helse, med ansvar for videreutdanningen i psykoterapi for gravid, implementeringen av kartlegging og diagnosesystemet DC 0-3 R, samt tilrettelegge for møtepunkter mellom ulike fagfolk som arbeider med gravide/sped og småbarn. Hun har lang erfaring med fagformidling, både gjennom undervisning på jordmorskoler, ulike videreutdanninger og spesialiseringer, kurs og konferanser og ikke minst gjennom artikler, bokkapitler, kronikker og intervju i presse.


Pamela Pamela Massoudi (Psykolog, PhD)

Pamela Massoudi har de senaste 20 åren arbetat med föräldrar, späda- och småbarn inom Barnhälsovård, Barnpsykiatri och Barnmedicin. Hennes arbete med att utbilda i och införa screening med EPDS inom Barnhälsovården ledde så småningom till forskarstudier med ett särskilt fokus på nyblivna fäder. Hon disputerade 2013 på avhandlingen ”Depression and distress in Swedish fathers in the postnatal period”. Nu arbetar Pamela med behandling av små barn och föräldrar i ett småbarnsteam på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö samtidigt som hon fortsätter med sin forskning riktat mot föräldrar och småbarn, knuten till Göteborgs Universitet. Hon undervisar och föreläser också i olika sammanhang.


Birgitta Wickberg Birgitta Wickberg, styremedlem (Docent, Fil.dr)

Birgitta Wickberg är docent vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och har arbetat som psykolog inom mödra-och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen under 40 år. Efter sin doktorsavhandling ”Postnatal depression, prevalence, identification and treatment” (1996), har hon varit aktiv som forskare och föreläsare inom området Perinatal Mental Health och engagerad i implementeringen av screening för depression post partum i Sverige. Hon har skrivit två skrifter för Folkhälsoinstitutet och även metodartikel om EPDS-screening för Rikshandboken för barnhälsovård. Hon har deltagit i ett EU-projekt ”The Transcultural Study of Postnatal Depression” med 8 EU-länder och varit styrelsemedlem i Marcé Society International Board 2008-2010. Under senare år har hon haft ett samarbete med R-BUP, Kompetensnätverket för späd-og småbarns psykiska helse, i Oslo. Hon har varit aktiv som föreläsare för hälsovårdspersonal i Sverige och deltagit i en rad arbetsgrupper bl.a. för Medicinska Forskningsrådet och Socialstyrelsen. Nyligen var hon granskare för SBU kommentarer av en Cohranereview (2012) ”Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression”. Hon har skrivit flera bokkapitel, publicerat 35 vetenskapliga artiklar och ett 40-tal publicerade presentationer från vetenskapliga konferenser.


EwaAndersson
Ewa Andersson, styreemedlem (Barnmorska, Med Dr.)  

Ewa Andersson arbetar som universitetsadjunkt vid institutionen kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och har tidigare arbetat som barnmorska inom mödrahälsovården i Stockholm under 20 år. Hon har ett antal internationella kontakter efter att hon förlade en viss del av sin doktorandutbildning i USA, England samt Australien. Efter sin doktorsavhandling ”Gruppmödravård- förväntningar, attityder och upplevelser från föräldrars och barnmorskors perspektiv (2014), fortsätter hon att forska med inriktning på föräldrars mentala hälsa efter förlossningen. Hon har ett antal publicerade artiklar och har haft presentationer på vetenskapliga konferenser. Är engagerad i födslohuset i Stockholm och blev invald som styrelsemedlem i Nordic Marce Society 201409.


Pirjo Mäki, styremedlem (Professor, Dr Med)

Pirjo Mäki is a Professor in Psychiatry at the University of Oulu, Finland. She is also an Adjunct Professor in Adolescent Psychiatry and specialist in Child Psychiatry, Adolescent Psychiatry and Psychiatry. She has trained as a Psychotherapist (Advanced Special Level), too.

She has long experience in teaching for trainees and in basic education for medical students in Psychiatry and in Adolescent psychiatry, including also issues in Perinatal Mental Health. Concerning Psychotherapist education, she is the responsible person of the Medical Faculty, University of Oulu, Finland.

Her main interest in research is in psychiatric epidemiology and early family-related risk factors for schizophrenia, psychosis and other severe mental disorders, especially in the general population-based Northern Finland 1966 and 1986 Birth Cohorts (NFBC 1966 and 1986). The studies include long follow-ups of the offspring with maternal antenatal depression, parental psychosis and very early separation. In the NFBC 1966 (N= more than 12,000 children) several health and mental health related issues in the offspring of antenatally depressed mothers have been followed till adulthood. The Finnish Christmas Seal Home Children Study has long-term follow-up till adulthood of the babies (N = about 3000) born in 1945–1965 with very early maternal separation. She has at least 60 scientific articles. She has had dozens of scientific presentations in international conferences.

Pirjo Mäki has been active in several academic associations nationwide, for example in the Finnish Psychiatric Association including sections of ePsychiatry, Adolescent Psychiatry and Research. She is the founder chairperson of the board for special competences in Adolescent Medicine in the Youth Medicine Association and the Finnish Medical Association (FMA). She is a founder member in the Nordic section of the Marcé Society for perinatal health.


Styret består også av Anna Katherine Højland og Christine Rubertsson.